จังหวัดอ่างทองเชิญเที่ยวงานมหกรรมกลองนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556


จังหวัดอ่างทอง มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ อ.ส.ม.ดีเด่นจังหวัดอ่างทองและมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q


พสกนิกรจังหวัดอ่างทอง ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 61 พรรษา วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดอ่างทอง กำหนดจัดโครงการ “ศูนย์ ๓ วัยฯ ร่วมใจถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” เนื่องในโอกาสพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง
กิจกรรมในวันดังกล่าว จะเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน ๖๒ รูป จากนั้นจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมเขียนเรียงความเฉลิมพระเกียรติ ประกวดวาดรูประบายสีเฉลิมพระเกียรติ และในช่วงค่ำจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในช่วงเวลา ๑๘.๓๐ – ๒๐.๐๐ น.

จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน/นักศึกษา และกลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ที่ศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยพร้อมเพรียงกัน /*

ขอความร่วมมือพิจารณาเสนอชื่อคนพิการเพื่อรับรางวัล “บุคคลพิการตัวอย่าง”


     ด้วยจังหวัดอ่างทองได้รับแจ้งจากสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ให้พิจารณาเสนอชื่อคนพิการที่เห็นสมควรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลพิการตัวอย่าง ให้สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เพื่อคัดเลือกรับรางวัล “บุคคลพิการตัวอย่าง” ประจำปี พ.ศ.2556
     จึงขอเชิญชวนคนพิการที่ได้รับการจดทะเบียนคนพิการ ที่อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ โดยยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ เสนอประวัติเข้ารับการคัดเลือก ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ, ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดอ่างทอง หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองโดยด่วน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 035-616156 ถึง 7
-------------------------------------------------
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
25 ก.ค.56