การลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติการประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 เห็นชอบกรอบเวลา การประมาณการผลผลิตของเกษตรกรในใบรับรองและเงื่อนไขการลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57 และรับทราบการกำหนดผลผลิตต่อไร่นาข้าวปี ปี 2556/57
กรอบเวลาการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2556/57
1.1            การเก็บเกี่ยว 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557
1.2            การขึ้นทะเบียน 1 กรกฎาคม 2556 -30 มิถุนายน 2557
1.3            การประชาคม 15 กรกฎาคม 2556 – 14 กรกฎาคม 2557
1.4            การออกแบบใบรับรอง 15 กรกฎาคม 2556 – 15 กันยายน 2557

เงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
          กรมส่งเสริมการเกษตรกรจะออกใบรับรองผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ปีละ 2 ครั้ง/แปลง/ราย ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ปี 2556/57 ของโครงการรัฐบาล และกรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่ออกใบรับรองผลการขึ้นทำเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้แก่เกษตรกรปลูกข้าว 18 พันธุ์ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวตามประกาศกรมการข้าว ณ วันที่ 22 มีนาคม 2556 เรื่องรายชื่อพันธุ์ข้าวที่อายุต่ำกว่า 110 วันที่มีคุณภาพต่ำ ไม่ให้เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยให้มีผลในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555/56 ครั้งที่ 2 เป็นต้นไ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น